คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ถ.เลียบคลองชลประทาน ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 8.30 น. - 16.30 น.
081-7830611, 053-948038

บุคลากรทั้งหมด

เปิดให้บริการ: วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.และ ฉุกเฉิน - ตลอด 24 ชั่วโมง

ทีมผู้บริหารและบุคลากร

โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.น.สพ.ดร.ปรมินทร์ วินิจฉัยกุล
ผศ.สพ.ญ.ดร.ศศิธร พนโสภณกุล
สพ.ญ.สุรีย์พันธ์ โกศัลวัฒน์
น.สพ.กรภัทร์ ศรีวัลลภานนท์
นางนิลวรรณ์ พรมวัง
นายนนทวรรธ แสงเทศ