คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ถ.เลียบคลองชลประทาน ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 8.30 น. - 16.30 น.
081-7830611, 053-948038

อัตราค่าบริการ

เปิดให้บริการ: วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.และ ฉุกเฉิน - ตลอด 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ ค่าบริการตรวจวินิฉัยและชันสูตรโรคต่างๆ ที่ส่งศูนย์ชันสูตร ค่าตาม อัตราค่าบริการของศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ (ราคาค่าหัตถการต่างๆ ยังไม่รวมค่ายา)

1. งานบริการทั่วไป และค่าเวชภัณฑ์

รายการ หน่วย อัตราค่าบริการ (บาท)
1.1 ค่าบริการสัตวแพทย์ และตรวจรา่งกายทั่วไป ไม่ใช้อุปกรณ์วินิจฉัยเพิ่มเติม เคส/ครั้ง 500
1.2 ค่าบริการนอกเวลา เคส/ครั้ง 1000
1.3 ค่าบริการเก็บตัวอย่าง ต่อตัวอย่าง 50
1.4 ค่าบริการเก็บตัวอย่างส่งต่อห้องปฏิบัติการภายนอก ต่อครั้ง 200
1.5 ค่าเดินทางและบริการนอกสถานที่ กิโลเมตร 8
1.6 ค่าบริการบรรทุกม้า กิโลเมตร 16
1.7 หัตถการทางสัตวแพทย์ ต่อตัว เริ่มต้น 100
1.8 ค่าฝากเลี้ยง ต่อวัน
ต่อเดือน
350
8000
1.9 ค่าอาหารฝากเลี้ยง ต่อวัน 50
1.10 ยาระงับประสาท ม้าแคระ ต่อตัว เริ่มต้น 100
1.11 ยาระงับประสาท ม้าสูงน้อยกว่า 14.2 แฮนด์ ต่อตัว เริ่มต้น 200
1.12 ยาระงับประสาท ม้าสูงกว่า 14.2 แฮนด์ ต่อตัว เริ่มต้น 500
1.13 ยาแก้ปวดลดอักเสบ ต่อตัว เริ่มต้น 400
1.14 ยาปฏิชีวะนะ ต่อตัว เริ่มต้น 200
1.15 ยาอื่นๆ ชนิด เริ่มต้น 100
1.16 ฉีดยาเข้าข้อต่อ ต่อข้อ เริ่มต้น 2500
1.17 น้ำเกลือ(1000 ml) ขวดละ 150

2. งานด้านอายุรกรรม

รายการ หน่วย อัตราค่าบริการ (บาท)
2.1 วัคซีนบาดทะยัก ต่อตัว เริ่มต้น 500
2.2 วัคซีนไข้สมองอักเสบญี่ปุ่น ต่อตัว เริ่มต้น 500
2.3 วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ต่อตัว เริ่มต้น 1300
2.4 ถ่ายพยาธิ น้ำหนักน้อยกว่า 150 กก. ต่อตัว เริ่มต้น 100
2.5 ถ่ายพยาธิ น้ำหนัก 150 -250 กก. ต่อตัว เริ่มต้น 200
2.6 ถ่ายพยาธิ น้ำหนัก 250 - 350 กก. ต่อตัว เริ่มต้น 300
2.7 ถ่ายพยาธิ น้ำหนักมากกว่า 350 กก. ต่อตัว เริ่มต้น 400
2.8 ทำแผลเบื้องต้น ต่อตัว เริ่มต้น 200
2.9 ทำแผลซับซ้อนน้อย ต่อตัว เริ่มต้น 400
2.10 ทำแผลซับซ้อนมาก ต่อตัว เริ่มต้น 600
2.11 ตัดแต่งกีบเพื่อการรักษา (ไม่รวมค่าช่างเกือก) ต่อตัว เริ่มต้น 400
2.12 ทันตกรรมเบื้องต้น ต่อตัว เริ่มต้น 800
2.13 ทันตกรรมพิเศษ ต่อตัว เริ่มต้น 1200
2.14 สอดท่อเข้ากระเพาะอาหารกรณีเสียดท้อง/ภาวะการอุดตันของหลอดอาหาร ชั่วโมง 600
2.15 ทำเมตตาฆาต (Euthanasia) ต่อตัว เริ่มต้น 800

3. งานด้านสูติกรรม

รายการ หน่วย อัตราค่าบริการ (บาท)
3.1 ตรวจระบบสืบพันธ์ุด้วยวิธีล้วงผ่านทวารหนัก ต่อตัว เริ่มต้น 400
3.2 ทำคลอดกรณีคลอดยาก ต่อตัว เริ่มต้น 2000
3.3 ตัดย่อยลูกอ่อน ต่อตัว เริ่มต้น 4000
3.4 แก้ไขภาวะรกค้าง ต่อตัว เริ่มต้น 500
3.5 ล้างมดลูก ต่อครั้ง เริ่มต้น 500
3.6 บริบาลลูกม้าแรกคลอด หรือลูกม้ากำพร้า ไม่รวมค่าบริการนอกเวลา ต่อวัน 500
3.7 ทำหมันในท่ายืน ต่อตัว เริ่มต้น 3000
3.8 ทำหมันในท่านอนไม่ดมยา ต่อตัว เริ่มต้น 4000
3.9 ทำหมันในท่านอนดมยา ต่อตัว เริ่มต้น 5000

4. งานด้านศัลยกรรม

รายการ หน่วย อัตราค่าบริการ (บาท)
4.1 ศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อนทั่วไป ไม่ซับซ้อน ต่อตัว เริ่มต้น 2000
4.2 ศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อนซับซ้อน ต่อตัว เริ่มต้น 4000

5. การวินิฉัยด้วยเทคนิคพิเศษ

รายการ หน่วย อัตราค่าบริการ (บาท)
5.1 คลื่นเสียงวินิจฉัยระบบโครงร่าง กล้ามเนื้อและเส้นเอ็น ต่อตัว เริ่มต้น 800
5.2 คลื่นเสียงวินิจฉัยช่องอกและช่องท้อง ต่อตัว เริ่มต้น 800
5.3 คลื่นเสียงวินิจฉัยระบบสืบพันธุ์ ต่อตัว เริ่มต้น 800
5.4 ตรวจรังวินิจฉัยทางรังสีเทคนิค ต่อฟิลม์ เริ่มต้น 300
5.5 ตรวจวินิจฉัยด้วยกล้องส่องตรวจภายใน ต่อตัว เริ่มต้น 2500

6. การรักษาทางเลือก

รายการ หน่วย อัตราค่าบริการ (บาท)
6.1 ฝังเข็มสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงพิเศษ ต่อครั้ง 650
6.2 ฝังเข็มสัตว์ใหญ่ ต่อครั้ง เริ่มต้น 1500
6.3 การรักษาด้วยเลเซอร์ ต่อครั้ง เริ่มต้น 1000

หมายเหตุ ค่าบริการตรวจวินิฉัยและชันสูตรโรคต่างๆ ที่ส่งศูนย์ชันสูตร ค่าตาม อัตราค่าบริการของศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ (ราคาค่าหัตถการต่างๆ ยังไม่รวมค่ายา)

1. งานบริการทั่วไป และค่าเวชภัณฑ์

รายการ หน่วย อัตราค่าบริการ (บาท)
1.1 ค่าบริการสัตวแพทย์ เคส/ครั้ง 500
1.2 ค่าน้ำมัน กิโลเมตร 8
1.3 บริการนอกเวลา เคส/ครั้ง 1000
1.4 ค่าบริการเก็บตัวอย่าง ตัวอย่าง 50
1.5 ค่าบริการเก็บตัวอย่างส่งต่อห้องปฏิบัติการภายนอก ครั้ง 200
1.6 หัตถการทางสัตวแพทย์ ต่อตัว เริ่มต้น 100
1.7 ค่าฝากเลี้ยง ต่อวัน 350
1.7 ค่าฝากเลี้ยง ต่อเดือน 8000
1.8 ค่าอาหารฝากเลี้ยง ต่อวัน 50
1.9 ยาอื่นๆ (ยาแก้ปวด ยาปฏิชีวะนะ ยาซึม ฯลฯ) ชนิดยา เริ่มต้น 200
1.10 น้ำเกลือ (1000 ml) ขวดละ 150

2. งานด้านอายุรกรรม

รายการ หน่วย อัตราค่าบริการ (บาท)
2.1 ถ่ายพยาธิแบบกรอกปาก (ลูกวัว แพะ แกะ หรือสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก) ต่อตัว เริ่มต้น 150
2.2 ถ่ายพยาธิแบบฉีด ต่อตัว เริ่มต้น 250
2.3 ทำแผล ต่อตัว เริ่มต้น 200
2.4 ปาดกีบ ข้างละ 200
2.5 สอดท่อเข้ากระเพาะอาหาร ต่อตัว เริ่มต้น 300
2.6 ทำเมตตาฆาต ต่อตัว เริ่มต้น 800

3. งานด้านสูติกรรม

รายการ หน่วย อัตราค่าบริการ (บาท)
3.1 คลอดยาก ต่อตัว เริ่มต้น 2000
3.2 ช่องคลอดทะลัก ต่อตัว เริ่มต้น 1000
3.3 มดลูกบิด ต่อตัว เริ่มต้น 1000
3.4 มดลูกทะลัก ต่อตัว เริ่มต้น 1500
3.5 รกค้าง ต่อตัว เริ่มต้น 500
3.6 ล้างมดลูก ต่อวัน เริ่มต้น 500
3.7 ผ่าคลอด ต่อตัว เริ่มต้น 10000
3.8 ตัดย่อยลูกอ่อน ต่อตัว เริ่มต้น 4000
3.9 ตอน ด้วย Burdizzo ต่อตัว เริ่มต้น 1000
3.10 ตอน ด้วยวิธีผ่าเปิดอัณฑะ ต่อตัว เริ่มต้น 3000

4. งานด้านศัลยกรรม

รายการ หน่วย อัตราค่าบริการ (บาท)
4.1 ผ่าตัดกระเพาะหมัก ต่อตัว เริ่มต้น 5000
4.2 ผ่าตัดกระเพาะหลิก ต่อตัว เริ่มต้น 5000
4.3 ไส้เลื่อน/สะดืออักเสบ/ฝีสะดือ ต่อตัว เริ่มต้น 2500

5. การวินิฉัยด้วยเทคนิคพิเศษ

รายการ หน่วย อัตราค่าบริการ (บาท)
5.1 ตรวจรังวินิจฉัยทางรังสีเทคนิค ต่อฟิลม์ เริ่มต้น 300
5.2 คลื่นเสียงวินิจฉัยระบบสืบพันธุ์ ต่อตัว เริ่มต้น 800
5.3 คลื่นเสียงวินิจฉัยระบบอื่นๆ ต่อตัว เริ่มต้น 800

ที่อยู่

ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100 คลิก

facebook

โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ facebook

เบอร์โทรติดต่อ

  • 081-7830611
  • 053-948038